Nieuws


Algemene Ledenvergadering 4 Juli 2022
Geachte Leden VV Lunteren,
 
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 4 juli 2022 om 20.00 uur in de kantine op sportpark De Wormshoef.
 
Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
5. Financiën
  • Jaarverslag seizoen 2020-2021
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissie
6. Vaststelling van de contributie voor het seizoen 2022-2023
7. Bestuursverkiezing:
  • Secretaris: aftredend en niet herkiesbaar is dhr. M. van den Top
  • Kandidaat Secretaris: dhr. S. Hendriks
  • Bestuurslid Algemene Zaken: aftredend en niet herkiesbaar is dhr. R. van Harten
  • Tegenkandidaten voor de verschillende functies kunnen op voordracht van 3 leden tot 1 uur vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk worden ingediend bij de aftredend Secretaris dhr. M. van den Top (secretariaat@vvlunteren.nl).
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
N.B.: Besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden; Zorg dat U er bij bent, wij houden een plaatsje voor U vrij!
 
Het Bestuur
<< Terug