Nieuws


Algemene ledenvergadering 16 december
Hierbij nodigt het bestuur U uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 16 december a.s., aanvang 20.00 uur. in onze kantine.
 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
4. Financieel jaarverslag
5. Verslag van de kascommissie
6. Benoeming leden van de kascommissie
7. Bestuursverkiezing
 
- Aftredend en herkiesbaar* is voorzitter Gerrit de Vrij.
* voor de duur van 1 jaar.
 
Tegenkandidaten kunnen op voordracht van 3 leden tot 1 uur vóór aanvang van de ledenvergadering worden ingediend bij de secretaris Michel van den Top ( secretariaat@vvlunteren.nl).
 
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
N.B.: Besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden, zorg dat je er bij bent.
 
Wij houden een plaatsje voor je vrij!
 
<< Terug