Nieuws


Algemene ledenvergadering 24 juni
Hierbij nodigt het bestuur je uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering, die gehouden wordt op maandag 24 juni a.s., aanvang 20.00 u. in onze kantine.
 
Agenda
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering
4. Mededelingen (o.a. nieuwe seizoen)
5. Financiën (o.a. begroting voor het seizoen 2019-2020)
6. Vaststelling van de contributie voor het seizoen 2019-2020
7. Bestuurssamenstelling
 
- Het bestuur stelt voor om ons huidige a.i. bestuurslid algemene zaken, dhr. R. van Harten, te benoemen tot bestuurslid algemene zaken.
 
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur vóór aanvang van de ledenvergadering worden
ingediend bij de secretaris dhr. M. van den Top (secretariaat@vvlunteren.nl of 06-13389574).
 
8. Rondvraag
9. Sluiting
 
N.B.: Besluiten die worden genomen op deze vergadering gelden voor alle leden, zorg dat je er bij bent.
 
Wij houden een plaatsje voor je vrij!
<< Terug